Oficiální E-shop produktu Golden Yacca® | www.goldenyacca.cz

Obchodní podmínky

Prosíme, abyste při objednávání a registraci dbali na zadání přesných údajů, protože na základě těchto údajů bude výrobek zaslán a vyfakturován.

V případě jakýchkoli dotazů nebo vyskytnutí jakýchkoliv problémů prosíme obraťte se na naši zákaznickou službu prostřednictvím e-mailové adresy: egym@egym.cz.

Podmínky používání internetových stránek mohou být čas od času aktualizovány. Aktualizované verze budou umístěny na internetových stránkách www.gondenyacca.cz a okamžitě vstoupí v platnost. Při používání internetových stránek www.goldenyacca.cz byste si měli pravidelně ověřovat, zda Podmínky používání internetových stránek nebyly aktualizovány nebo změněny.

Všeobecné obchodní podmínky (VOP) společnosti EGYM Bohemia s.r.o.

1. OBECNÁ USTANOVENÍ

1.1. Prodávajícím (provozovatelem) internetového obchodu www.goldenyacca.cz je EGYM Bohemia, s.r.o, Na Pankráci 1062/58, 140 00 Praha 4, zapsaná v OR Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 80091. IČO: 26211581, DIČ: CZ26211581. Všeobecné obchodní podmínky spol. EGYM Bohemia platí pro nákup v internetovém obchodě www.goldenyacca.cz a jeho podstránkach. Účelem těchto obchodních podmínek je vymezit a upřesnit práva a povinnosti prodávajícího (dodavatele) na straně jedné a kupujícího (zákazníka, spotřebitele) na straně druhé.

1.2. Objednatelem (kupujícím) v internetovém obchodě je každá fyzická nebo právnická osoba, která odešle elektronický formulář s objednávkou zboží.

1.3. Objednatel (kupující) v okamžiku odeslání své objednávky potvrzuje, že souhlasí s těmito obchodními podmínkami platnými v době odeslaní své objednávky. Kupující odesláním své objednávky potvrzuje, že před uskutečněním své objednávky se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že s nimi bez výhrad souhlasí.

1.4. Kupující a provozovatel se dohodli, že plně uznávají elektronickou formu komunikace, především prostřednictvím elektronické pošty a internetové stránky jako platnou a závaznou pro obě smluvní strany. Elektronická forma komunikace není akceptovatelná v případě odstoupení od kupní smlouvy.

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1. Veškerá prezentace zboží umístěná na webovém rozhraní obchodů www.goldenyacca.cz je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu týkající se tohoto zboží.

2.2. Objednávka kupujícího učiněná prostřednictvím internetových obchodů www.goldenyacca.cz nebo prostřednictvím telefonu je závazným návrhem kupujícího na uzavření kupní smlouvy s prodávajícím. Prodávající potvrdí neprodleně přijetí objednávky prostřednictvím emailu na emailovou adresu uvedenou kupujícím v objednávce, přičemž toto potvrzení není akceptací prodávajícího návrhu na uzavření kupní smlouvy.

2.3. Kupující má právo zrušit objednávku, tedy odvolat svůj návrh na uzavření kupní smlouvy, bez jakýchkoli sankcí až do okamžiku odeslání zboží. Zrušení objednávky je kupující povinen prodávajícímu oznámit prostřednictvím emailu nebo telefonu.

2.4. Kupní smlouva je uzavřena akceptací návrhu na uzavření kupní smlouvy ze strany prodávajícího, přičemž za akceptaci se považuje odeslání zboží prodávajícího kupujícímu nebo výslovná akceptace prodávajícího prostřednictvím emailu.

2.5. Ceny zboží a služeb (např. poštovné) uvedené na webovém rozhraní jsou v CZK včetně příslušné sazby DPH dle platné legislativy.

2.6. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavření kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, telefonní hovory) si hradí kupující sám.

2.7. Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce a je prodávajícím archivována za účelem jejího řádného plnění a není přístupná třetím stranám.

3. PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
a) v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
b) v hotovosti na partnerských výdejních místech společnosti Zasilkovna.cz;
c) bezhotovostně převodem na účet prodávajícího;

3.2. Při přebírání zboží obdrží objednatel doklad o prodeji, který slouží jako i daňový doklad.

4. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

4.1. Náklady na poštovné a balné nese kupující dle způsobu, který zvolil při objednání zboží. Tyto náklady se řídí cenami uvedenými na www.goldenyacca.cz.

4.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

4.3. Objednané zboží bude dodáno provozovatelem s využitím služeb třetích subjektů (Česká pošta, kurýrní služba GLS anebo Zasilkovna.cz). Dodání zboží se uskuteční jeho předáním objednateli nebo předáním zboží k přepravě smluvnímu přepravci. Vlastnické právo ke zboží přechází na objednatele dodáním zboží pod podmínkou, že bude v plné výši zaplacena kupní cena uvedená v objednávce.

4.4. V případě, že doručení zboží provádí smluvní přepravce, dává kupující provozovatelovi právo poskytnout smluvnímu přepravci nezbytné osobní údaje za účelem doručení zboží (jméno/obchodní název, adresa, telefon, e-mail).

4.5. Provozovatel dodá zboží objednateli v co nejkratší době po přijetí elektronického formuláře s objednávkou, v dodacích lhůtách uvedených na internetových stránkách provozovatele. Kupující bere na vědomí, že uvedené termíny dodávek (dodací lhůty) mají pouze orientační charakter. Kupující souhlasí s prodloužením dodací lhůty v případě, že si to vyžádají okolnosti. V případě, že provozovatel nebude schopen dodat objednateli veškeré objednané zboží v dohodnutém termínu, vyrozumí objednatele o této situaci v co nejkratší době a oznámí mu předpokládaný termín dodání objednaného zboží, popř. mu navrhne dodání náhradního zboží.

4.6. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoli závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčící o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

5. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

5.1. Kupující má ve smyslu ustanovení § 1829 odst. 1 občanského zákoníku možnost odstoupit od smlouvy bez udání důvodu do 14 pracovních dní od doručení zboží. V takovém případě kupující kontaktuje provozovatele a zašle mu písemné prohlášení-žádost (nikoliv elektronickou formou komunikace) o odstoupení od smlouvy s uvedením čísla objednávky (variabilní symbol), data nákupu a čísla svého účtu či přesné adresy pro finanční vypořádání.

Z žádosti o vrácení peněz musí být zřejmé:

  • kdo žádost podává (jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu)
  • zdůvodnění nespokojenosti se zbožím
  • datum objednávky
  • komu je žádost adresovaná

5.2. Zboží musí být prodávajícímu vráceno (EGYM Bohemia, s.r.o, Na Pankráci 1062/58, 140 00 Praha 4) do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy kupujícím. Kupující zašle zakoupené zboží v původním stavu jako při převzetí (pojištěné, vhodně zabalené, včetně dokumentace apod.) na své vlastní náklady společně s originálem dokladu o koupi zpět na adresu provozovatele.

5.3. Před vrácením zboží zpět prodávajícímu je kupující povinen o tom písemně informovat prodávajícího předem na e-mailové adrese: egym@egym.cz.

5.4. Provozovatel se zavazuje, že vrátí objednateli cenu zaplacenou za příslušné zboží ve lhůtě 15 kalendářních dní ode dne přijetí vráceného zboží stejným způsobem, jaký byl použit při platbě zboží, nevyžádá-li si objednatel jinak. V případě, že je zboží poškozené, použité, opotřebované nebo neúplné, vyhrazuje si provozovatel právo nepřijmout zboží od objednatele a nevrátit mu zaplacenou částku.

6. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

6.1. Prodávající neodpovídá za zpožděnou dodávku zboží, kterou zavinil doručovatel (pošta, kurýr) nebo ke které došlo uvedením nesprávné adresy objednatele.

6.2. Kupující je povinen si prohlédnout zboží při jeho převzetí. Pokud zjistí mechanické poškození obalu zboží, je kupující povinen zkontrolovat stav zboží a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození, který podepíše společně se zástupcem dopravce. Odpovědnost za poškození během dopravy zboží kupujícímu nese dopravce, jelikož je zboží pojištěné. Na základě vyhotoveného záznamu bude kupujícímu po uzavření škodní události s dopravcem poskytnuta přiměřená sleva nebo mu bude dodán nový výrobek.

7. ZPRACOVÁNÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

7.1. Kupující, který je fyzickou osobou, podpisem Smlouvy, odesláním Objednávky nebo Registrací na www.goldenyacca.cz vyjadřuje svůj souhlas s podmínkami a současně provozovateli dává svůj výslovný souhlas s tím, aby v souladu se zákonem čl. 6 bod 1 písm. b) 39/5000 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracoval a uchovával následující osobní údaje:
a) identifikační údaje, kterými se rozumí zejména jméno a příjmení;
b) kontaktní údaje, zejména e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa pro doručení a kontakt na sociálních sítích;
c) nastavení uživatelů, kterými se rozumí nastavení newsletterů;
d) údaje o objednávkách, kterými jsou zejména údaje o zboží a službách, které kupující si objednal, způsobu doručení a platby a údaje o reklamacích;
e) údaje o chování na webu, zejména zboží a služby, které si kupující prohlíží, odkazy, na které kupující kliká, způsob pohybu po webu jako je poloha, identifikace zařízení, jeho technické parametry jako operační systém, použitý prohlížeč a také údaje získané ze souborů cookie a obdobných technologií pro identifikaci zařízení;
f) údaje o chování při čtení zpráv, které provozovatel zasílá, zejména časy otevření zpráv a také údaje o zařízení, na kterém jsou zprávy čtené, jako je identifikace zařízení, jeho technické parametry jako operační systém, použitý prohlížeč a jeho verze;

7.2. Zpracování získaných a poskytnutých osobních údajů jsou zařazené do databáze poskytovatele pro účely poskytování služeb, pro účely distribuce a doručování produktů Golden Yacca a na marketingové účely.

7.3. Poskytovatelem zpracované osobní údaje mohou být zpracovávány i třetími osobami, za předpokladu, že je to nezbytné pro plnění závazku vůči kupujícím, klientům nebo pro poskytování služeb. Při výběru těchto partnerů vždy je dbáno na to, aby byl zaručen vysoký standard ochrany osobních údajů.

7.4. V souvislosti vyřízením objednávek osobní údaje (zejména identifikační a kontaktní údaje) jsou poskytnuté přepravním partnerům, kteří se na tomto vyřízení podílejí, a to: GLS s.r.o., IČO: 260 87 961, Česká pošta, s.p., IČO: 47114983, Zásilkovna s.r.o., IČO: 28408306.

7.5. Pro zpracování osobních údajů provozovatel využívá služeb zpracovatelů, kteří osobní údaje zpracovávají pouze podle pokynů provozovatele pro marketingové a cloudové účely, a to:

a) Google Ireland Limited (registrační číslo: 368047), se sídlem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko; podmínky ochrany soukromí této společnosti jsou dostupné zde: https://policies.google.com/technologies/ads

b) Mailchimp, The Rocket Science Group LLC, se sídlem Ponce de Leon Ave NE, Atlanta, USA
podmínky ochrany soukromí této společnosti jsou dostupné zde: https://mailchimp.com/legal/privacy/

c) OneClick Systems s.r.o., se sídlem Strojárenská, Košice, Slovensko, IČO: 50345842

7.6. Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluje na dobu trvání smluvního vztahu stran, a po dobu dvou (2) let po jeho skončení. Poskytovatel prohlašuje, že poskytnuté osobní údaje použije jen k výše uvedeným účelům. Poskytovatel přijal potřebná opatření technického nebo také personálního a kontrolního charakteru, aby úroveň ochrany osobních údajů byla co nejvyšší.

8. PRÁVA DOTČENÉ OSOBY

8.1. Dotčená osoba má právo:

  • požadovat od provozovatele přístup k osobním údajům týkající se dotčené osoby,
  • na opravu nebo vymazání, nebo omezení zpracování osobních údajů,
  • podat námitky proti zpracování osobních údajů,
  • na přenositelnost osobních údajů,
  • podat stížnost nebo návrh na zahájení řízení kontrolnímu orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů,
  • svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat.

8.2. Dotčená osoba v případě otázek související s ochranou osobních údajů zasílá svoje dotazy a připomínky na email: egym@egym.cz nebo přímo na adresu provozovatele.

8.3. Provozovatel je povinen bez zbytečného odkladu oznámit dotčené osobě porušení ochrany osobních údajů, pokud takové porušení ochrany osobních údajů může vést k vysokému riziku pro práva dotčené osoby.

Provozovatel si vyhrazuje právo změny těchto VOP. Povinnost písemného oznámení změny VOP je splněná umístěním na internetových stránkách obchodu. Tyto VOP vstupují v platnost 24.5.2018 a plně nahrazují předchozí VOP. Provozovatel si vyhrazuje právo změnit VOP i bez předchozího upozornění.